Elected Executive Members

Shri R K Roy
Honorable Chairman
Shri M. N. Bandyopadhyay
Honorable Secretary
Shri R Mukherjee
AMIE
Shri S Islam
MIE
Shri J Konar
FIE, Immediate Past Chairman
Shri M K Biswal
AMIE
Shri P. K. Roy
MIE
Shri R. Chakraborty
MIE
Shri S. Mondal
AMIE
Shri S K Ghosh
FIE
Shri T K Dutta
FIE

 


DR KARTIK CHANDRA GHANTA
DR CHANDAN KONER
MR SRIKANTA MONDAL
MR DEBI PRASAD DAS
MR RAJ MUKHERJEE
MR TAPAS KANTI DUTTA
MR SWAPAN KUMAR GORAI
MR RAJIB CHAKRABORTY
MR SEKHAR KUMAR DEY
MR PRADIP KR ROY
MR SAFIKUL ISLAM
DR SHIBENDU SHEKHAR ROY
DR DEBASHIS GHOSH
MR SUNIL KUMAR GHOSH
MR ATANU KR MUKHERJEE
MR M K BISWAL